horni lista
oficiální stránky obce
Jarošov
nad Nežárkou

Povinně zveřejňované informaceKategorieÚdaje
1.NázevObec Jarošov nad Nežárkou
2.Důvod a způsob založení Obec Jarošov nad Nežárkou jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.
Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy.
V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.
3. Organizační struktura Starosta obce
Místostarosta obce Zastupitelstvo obce – 15 členů
Kontrolní výbor – 3 členové
Finanční výbor – 3 členové

Rada obce – 5 členů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Základní škola a Mateřská škola
Obecní knihovna
4. Kontaktní spojení Kontaktní údaje obce
4.1 Kontaktní poštovní adresa Obecní úřad obce Jarošov nad Nežárkou,
Jarošov nad Nežárkou čp.84
Jarošov nad Než., PSČ 378 41
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Obecní úřad obce Jarošov nad Nežárkou,
Jarošov nad Nežárkou čp.84
Jarošov nad Než., PSČ 378 41
4.3 Úřední hodiny Pondělí 7-11 12-17
Uterý 7-11 12-16
Středa 7-11 12-17
Čtvrtek 7-11 12-15:30
Pátek 7-11
4.4 Telefonní čísla Obecní úřad 602 114 151
Starosta 602 615 319
4.5 Adresa internetové stránky www.jarosov.cz
4.6 Adresa e-podatelny ou@jarosov.cz
4.7 Další elektronické adresy Datová schránka: 2rjefur
5. Případné platby lze poukázat Běžný účet Česká spořitelna: 603146359/0800 ČNB: 94-9717251/0710 Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách.
6. 002 46 859
7. DIČ CZ00246859
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů Územní plán obce
Rozpočtový výhled obce
Povodňový plán Program rozvoje obce
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce
8.2 Rozpočet
Rozpočet obce na rok 2015
Rozpočet obce na rok 2014
rozpočtové opatření č. 1
rozpočtové opatření č. 2
rozpočtové opatření č. 3
rozpočtové opatření č. 4
rozpočtové opatření č. 5

9. Žádosti o informace Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, s nutností uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8).
10. Příjem žádostí a dalších podání Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce v úředních hodinách. Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1). Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8)
11. Opravné prostředky Proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu dle InfZ, kterým obec odmítla poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 InfZ.§ 16 Odvolání Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání. Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.
Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout. Na postup obce při vyřízení žádosti o informaci dle InfZ lze podat stížnost dle § 16a InfZ.
§ 16a Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6, kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací. Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam. Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3, uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

(6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že postup povinného subjektu potvrdí, povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.

(7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že výši úhrady nebo odměny potvrdí, výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.
Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.

(10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně
12. Formuláře Formuláře, kterými se lze obracet na obec jsou přístupny zde.
Tyto formuláře lze získat také na obecním úřadě
v úředních hodinách.
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/
14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
14.2 Vydané právní předpisy Právní předpisy obce jsou dostupné na internetových stránkách obce, odkaz zde.
Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.
15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad je vypracován v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 InfZ nebyla dosud přijata.
16. Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv Vzor licenční smlouvy dostupný zde.
16.2 Výhradní licence Obec v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva za rok 2013.
Výroční zpráva za rok 2014.


Obecní úřad
Jarošov nad Nežárkou
čp.84      PSČ: 378 41

telefony
úřad:        602 114 151
starosta: 602 615 319

e-mail:
ou@jarosov.cz